Regulamin

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu, oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wpisując dane osobowe do serwisu użytkownik wyraża zgodę na ich publikowanie w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne.
 3. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i udostępnianie swoich udostępnionych danych osobowych przez serwis.
 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu są osoby pełnoletnie.
 5. Zabrania się rozsyłania reklam za pośrednictwem serwisu.
 6. Jako użytkownik serwisu możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną aktualnych informacji dotyczących serwisu.

§ 2. Własność intelektualna

 1. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych w serwisie przysługują wyłącznie właścicielowi serwisu.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela serwisu w formie pisemnej.

§ 3. Obostrzenia formalno-prawne

 1. W przypadku zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym, serwis nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania zamieszczonych ogłoszeń.
 2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treści ofert zawartych w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 3. Informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 4. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
  1. organów ludzkich,
  2. broni, narkotyków i materiałów pornograficznych,
  3. informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.
  4. towarów, które nie istnieją,
  5. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich.

§ 4. Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  3. to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
  4. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do:
  1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  2. ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników nieprzestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników,
  3. dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu bez powiadamiania w innych miejscach, lub zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany,
  4. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych bez podania przyczyny.

§ 5. Polityka prywatności

 1. Serwis nie wykorzystuje w żaden sposób zbieranych informacji. Jedynie prezentuje zamieszczone ogłoszenia na stronie oraz dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Szczegółowy opis znajduje się w Polityce prywatności i jest częścią integralną regulaminu.


Korzystanie z serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.